Открито управление

  Документация за участие в открита процедура с предмет"Добив на дървесина до временен склад"
Документация за участие в открита процедура с предм„Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект  „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари Силен / Маджари   - Войводенец – Долно полеДолно Черковище - / ІІІ -593 /” с ид. 26/321/01454
 Документация за участие в открита процедура с предмет «Ремонт на общински пътища на територията на Община Стамболово, обл. Хасково за 2014», включваща  извършване на ремонтни работи по обекти в Община Стамболово, групирани в три обекта, както следва.....
 
Предмет: „Реконструкция на път  HKV2171 /III – 5074  /  Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до  км.3+500  ” с два етапа на изпълнение : Първи етап   от км.0+000 до  км.1+770  финансиран със средства  , предоставени от  Държавния бюджет  - Постановление  на МС  19 от  07.02.2014г. и Втори етап  на изпълнение от км.1+770 до  км.3+500  след  отпускане  на  средства от Публичната  инвестиционна  програма  „Растеж  и устойчиво развитие ” ,   предоставени от  Държавния бюджет  .Избор на изпълнител за строителен надзор.

Предмет: „Реконструкция на път  HKV2171 /III – 5074  /  Стамболово – Царева поляна от км.0+000 до  км.3+500  ” с два етапа на изпълнение : Първи етап   от км.0+000 до  км.1+770  финансиран със средства  , предоставени от  Държавния бюджет  - Постановление  на МС  19 от  07.02.2014г. и Втори етап  на изпълнение от км.1+770 до  км.3+500  след  отпускане  на  средства от Публичната   инвестиционна  програма  „Растеж  и устойчиво развитие ” ,   предоставени от  Държавния бюджет. Избор на изпълнител за СМР.

                                                  Тръжната документация може да изтеглите от ТУК.           

Предметна поръчката: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект  „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари – Силен / Маджари  - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / ІІІ -593 /” с ид. №26/321/01454

                                                       Допълнителни документи към процедурата

                                         Допълнително разяснение по постъпило запитване от участник.

                                                     Тръжната документация може да изтеглите от ТУК.

                                                              Решение за прекратяване на процедура

                                                       Уведомително писмо за прекратяване на процедура

 
Открита процедура с предмет