0879 635 721
Деловодство / Технически секретар
 0879 635 704;

0879 635 794

Административно-правно обслужване

на населението (АПОН)

 0879 635 856 Отдел Местни приходи
 0879 635 797
 Главен счетоводител
 0879 635 787
 Главен архитект
 0879 635 852
 Оперативни дежурни