Открито управление

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на
администрацията на Община Стамболово и форматите, в които е достъпна

С информацията от списъка може да се запознате от тук .

 

ИНСТРУКЦИЯ за работа по приемане, регистрация и предоставяне на обществена информация създадена или съхранявана в Общинска администрация Стамболово съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)