ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

(Утвърдена със Заповед №420/25.07.2012 г. на Кмета на община Стамболово)

 

 

Настоящата Харта на клиента се утвърждава от Кмета на община Стамболово и се актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинската администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни. Тя е предназначена да помогне на гражданите да се запознаят с услугите, предоставяни от общинска администрация – Стамболово и да заложи стандарти за административно обслужване.

Общинска администрация Стамболово при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост и гарантиране интересите на населението. Задоволяването на потребностите на гражданите и юридическите лица чрез подобряване качеството на административните услуги е основно в политиката за управление на община Стамболово.