Открито управление

»  ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

» Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка на гражданите и бизнеса при осъществяване на преки взаимоотношения с общинската администрация

 


 

» Пренасяне на добрите практики и иновативни решения в община Стамболово, свързани с гражданското участие при формиране и изпълнение на местни политики

» Примерен план за местна политика за прозрачно и отговорно управление в Община Стамболово


 

» Анализ на нормативната уредба в България, регламентираща предоставянето на социални услуги на общинско равнище

» Проучвания на европейските практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики» Обобщен анализ: „Гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местните политики за предоставяне на социални услуги в условията на обезлюдяване на малките населени места и застаряване на населението“