Новини

О Б Я В А

                       

Във връзка с подписано Споразумение между Агенция за социално подпомагане и община Стамболово и изпълнение на Постановление на министерски съвет №332/22.12.2017г. за изпълнение на държавния бюджет  стартира прием на заявления от кандидати за потребители и лични асистенти в следния ред:

Заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти/домашни помощници ще се приемат в Община Стамболово от 02 април 2018 г. до 16 април 2018 г.  включително.

 

I.            За участващите в проекта от 13.09.2016 до 13.04.2018 г.:

Лицата, които вече са участвали в Проект „Насърчаване на социалното включване за независим живот в община Стамболово”, били са обект на подбор и оценка, и желаят да продължат ползването и предоставянето на услугите Личен асистент и Домашен помощник, не се оценяват.

Те подават заявление, че желаят да продължат ползването/предоставянето на социалната услуга. С тях се сключва директно договор за услуга или трудов договор, в случай че бъдат избрани от включен в проекта потребител.

 

II.  Заявления от нови кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти/домашни помощници :

Кандидат-потребителите /или техните законни представители/, които желаят да бъдат включени, подават заявление по настоящ адрес в общината. 

Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение, се подписват от лицето и от попечителя им.

 

Към заявлението за потребители на услугата личен асистент/домашен помощник се прилагат следните документи:

1.Документ за самоличност (копие); за дете- удостоверение за раждане (копие);

2.Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

3.Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие)-за услугата „Личен асистент“;

4.Удостоверение за настойничество / попечителство (копие);

5.Други документи по необходимост.

 

Кандидатите се оценяват от комисия и се класират в низходящ ред до изчерпване на финансовите средства.

 

За предоставящи услугата лични асистенти/домашни помощници могат да подават заявления лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигу-рителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

·         Безработни лица;

·         Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

·         Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране- в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

·         Придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране (в трудоспособна възраст).

Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти/домашни помощници, подават заявление в общината, като вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и. Те подлежат на оценка от Комисия.

 

Към заявлението за предоставящ услугата личен асистент/домашен помощник се прилагат следните документи:

1.Документ за самоличност (за справка);

2.Автобиография;

3.Документи за придобита образователна степен и / ако има/ съотносима за длъжността „личен асистент“ квалификация;

4.Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

5.Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

6.Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

7.Копие от удостоверение за преминато обучение / ако има/

8.Копие от трудова книжка.

 

 

Документи за кандидатстване:

1.    За досегашни участници в проекта:

Заявление от потребители

Заявление от лични асистенти/домашни помощници

 

2.    За нови кандидат –потребители и предоставящи социални услуги:

Заявление за кандидатстване на потребител

Заявление за кандидатстване за личен асистент/домашен помощник