Новини

АНОНС

 

Център обществена подкрепа за деца и семейства в риск организираха групови мероприятия с всички ученици до 8 клас на училищата  на територията на община Стамболово в изпълнение на препоръките на писмо с Изх. № 9104/ 15.03.2017 на АСП. За активно включване в качеството си на доставчик на социални услуги за деца за подкрепа и съдействие в образователната система и превенция на насилието, центърът прилага групови подходи и техники.

         Специалистите от ЦОП-Стамболово дават предложения за използваните материали, модел за отличителни значки с подходящи послания и списъци на учениците от четирите училища.

 

Във всеки клас на учебните заведения бе предложено:

1. Всъпително четене на части от  Брошурата издадена по проект “Превенция на насилието в училище”, изпълняван от Държавната агенция за закрила на детето с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ за насилието между децата.

За агресивното поведение и физическата  саморазправа с бой, удряне, ритане, щипане, скубане, както и за тормозът като  конкретен вид агресивно поведение между учениците;

2. Представяне на презентация на тема „Насърчаване на толерантноста в общуването за превенця на противообществени прояви на учениците;

3. Раздаване на значки с доброжелателни послания за толерантност.

 

 

Виж снимка 1

Виж снимка 2

Виж снимка 3

Виж снимка 4