Новини

На 12.05.2017 г. в Центъра за почасово предоставяне на услуги се проведе пресконференция, на която беше представен изпълняваният проект “Насърчаване на социалното включване за независим живот в община Стамболово”, по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», с договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0273-C01, чиято цел е подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за  социално включване на лица в неравностойно положение.

В изпълнение на проекта е създаден "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда", предоставящ интегрирани услуги за хора с увреждания и хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване, към който се предоставят интегрирани социални услуги на повече от 71 потребители.

По проекта са назначени 46 лица, предоставящи услуги в домашна среда: "личен асистент" на най-тежките случаи на  хора с увреждания и 16 лица "домашен помощник", които обслужват 25 потребители. В новосъздадения Център се предоставят още: основни медицински грижи, рехабилитация и психологическа подкрепа, като за целта са назначени рехабилитатор, фелдшер, психолог и социален работник.

Проблем на лицата с увреждания и възрастните хора е придвижването. След проведена обществена поръчка община Стамболово закупи Микробус, марка Форд, снабден с електро-хидравлична рампа за качване и сваляне на инвалидни колички, и специално обезопасено  закрепване на количката.

На пресконференцията Кмета на община Стамболово г-н Мухлис Сербест с гордост представи на гостите и медиите свършената работа, а ръководителя на проекта оповести плануваните дейности и очаквани резултати от реализацията на проектните дейности.