Новини

Община Стамболово уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на общината е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците на община Стамболово за периода 2017 -2020 г.

На основание чл.52 ал.7 от ЗУО всички заинтересовани страни могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 дневен срок от дата на публикуване на настоящото обявление.

Предложения, мнения и становища могат да се депозират в общинска администрация Стамболово и на e-mail: kmet_stambolovo@dir.bg