Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

 

   На основание чл.39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Ви уведомяваме, че в Община Стамболово е входирано уведомление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив /БДИБР/ относно: Проектиране на санитарно-охранителна зона /СОЗ/ около експлоатационен тръбен кладенец ТК1, за допълнително водоснабдяване на „Цех за бутилиране на вода за питейни нужди“, собственост на „Монел Трейд“ ООД, с.Долно Ботево, общ.Стамболово, обл.Хасково.

    Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси ІІ-ри и ІІІ-ти, могат да се запознаят с проекта, който ще е на разположение в Общинска администрация Стамболово и в офиса на Басейнова дирекция ИБР, град Пловдив на ул.“Янко Сакъзов“ №35, ет.3, стая 37 в периода 11.08.2017г. до 11.09.2017г. включително.

   На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3, обявлението ще бъде публикувано на сайта на Община Стамболово в срок от 11.08.2017г. до 11.09.2017г., включително имате възможност да се запознаете с проекта, който ще е на разположение в сградата на Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково, стая №30 - Дирекция „ХДИП“.

   Съгласно чл.39, ал.4 от Наредба №3, 7-дневен срок от изтичане на срока за публично обявление, постъпилите писмени становища и възражения по проекта се изпращат в Басейнова дирекция /БДИБР/ - град Пловдив.

   Срокът за предоставяне от лицата на писмени становища и възражения по проекта е до 11.09.2017 година.

   Настоящето уведомление да се публикува в сайта на Община Стамболово и да се залепи на информационното табло в сградата на общината на 10.08.2017 година.

 

 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО