Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово  оповестява Решение №479 от 14.07.2017 г. по Адм.дело №303/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбата на чл.66, ал. 1 и ал.2 от Наредбата на управление на общинските пътища в Община Стамболово.

                 ОСЪЖДА Общински съвет – Стамболово  да заплати на Сдружение с нестопанска цел „ Български правозащитен алианс ”БУЛСТАТ 177060406, с адрес Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 67, представлявано от управителя Георги Иванов Йорданов ЕГН:8901104408, направените по делото разноски в размер на 538 /петстотин тридесет и осем / лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.