Новини

Обществено обсъждане на бюджет 2018 г.

 

Кметът на Община Стамболово Мухлис Сербест, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кани  представители на бизнес средите, неправителствените организации, държавните институции,  второстепенните разпоредители с бюджет и цялата общественост на публично обсъждане на бюджета за 2018  година.

 

Уважаеми съграждани,

Предстои представяне, обсъждане и приемане на бюджета за 2018 г., като чрез този годишен финансов план Община Стамболово реализира цели и приоритети, решава конкретни проблеми, като с това се стреми да подобрява условията на живот и публичните услуги на територията на общината.

За нас е важно бюджетът да се състави с Вашето участие и в тази връзка Ви каним на обсъждане на 15 януари – понеделник от 10.00 часа в голямата заседателна зала на община Стамболово.

Очакваме Вашите предложения и препоръки до 13.01.2018 г. в Центъра за информация и услуги на гражданите (адрес: Общинска администрация Стамболово, п.код 6362, с. Стамболово, област Хасково) или на e-mail: kmet_stambolovo@dir.bg. Те ще бъдат включени в протокола от публичното обсъждане, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на бюджет за 2018 г., при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Вашите мнения, въпроси, препоръки и предложения са от изключителна важност.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие!

Мухлис Сербест

Кмет на Община Стамболово

 

За да отидете на страницата на проекти на бюджети на община Стамболово натиснете тук !