Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет– Стамболово  оповестява Решение №964 от 11.01.2018 г.по Адм.дело №1094/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Наоснование чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.16, ал. 2 от Наредба №7 за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ОбщинаСтамболово.

                ОСЪЖДА Общински съвет – Стамболово  да заплати на Окръжнапрокуратура Хасково, разноски по делото в размер на 20 лева.

Решението подлежи на касационнообжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да серазгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба илипротест, или ако те са отхвърлени.