Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Стамболово  оповестява Решение №708  от 18.10.2018 г. по Адм.дело №443/2018 г. на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

           ОТМЕНЯ чл.21, чл.26, ал.1, б.”а”, „б”, „в”, „г”, и чл.28 от Наредба за регистриране и стопанисване на кучета на  територията на община Стамболово.

          ОСЪЖДА Общински съвет – Стамболово  да заплати на Окръжна прокуратура Хасково, разноски по делото в размер на 20 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.