Новини

Община Стамболово обявява на всички заинтересовани страни, че в общината е получено съобщение за публично обявяване съгласно чл. 6, л. 10 от Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Основен ремонт на горски пътища на територията на община Стамболово", намиращи се в землищата на селата:...Виж обявлението