Новини

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 25, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Стамболово, кметът Г-н Мухлис Сербест кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. на община Стамболово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 16.01.2019 г. (сряда) от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Стамболово.

 

С материалите по проекта на бюджета на община Стамболово за 2019 г. може да се запознаете тук.