Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 
Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор
 
Необходими документи:
 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец
Образец на заявлението се получава в деловодството на община Стамболово. Можете да изтеглите документа и от тук .
 
Изисквания към кандидатите:
 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)
 
Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
 
Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
 
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2019 г.
Документите се подават в деловодството на Община Стамболово.
 
Кратко описание на длъжността "Здравен медиатор"
 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
 • Подпомагане на попълване на различни документи.
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
 
Информация за професията "здравен медиатор" можете да намерите на www.zdravenmediator.net