Новини

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО обявявам за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Стамболово” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица

Становища и мнения могат да се депозират до 05.04.2019 г. в община Стамболово всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в сградата на община Стамболово, с. Стамболово, п.к. 6362 и по електронна поща: e-mail: kmet_stambolovo@dir.bg

За контакти: 03720/7000

 

» СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЗАИНТЕРЕСУВАНИ И ТРЕТИ ЛИЦА

» ЗАДАНИЕ за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на "ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО"

» ПРИЛОЖЕНИЯ