ДЕКЛАРАЦИИ
 
по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на Общинска администрация Стамболово
 
 
 
№ ПО
РЕД
ДЛЪЖНОСТ
 ДЕКЛ.
чл. 35, т.1

 ДЕКЛ.
чл. 35, т.2
Част ІІ

1

2
 3 4
 1  Секретар на община
 2  Главен архитект
 3  Секретар МКБППМН
 4  Финансов Контрольор

 5  Началник отдел "Канцелария"
 6  Юрисконсулт
 7  Главен специалист "ОМП, ГЗ, СИ"
 8  Главен специалист "Документооборот"
 9  Технически сътрудник

 10  Технически сътрудник- общински съвет
 11  Началник отдел "ЧРАО"
 12  Старши експерт "Човешки ресурси"
 13  Главен специалист "Системен администратор"
 14

 Главен специалист "ЗБУТ и архив"

 Главен специалист "ЗБУТ и архив" 15  Главен специалист "АПОН"

 Главен специалист "АПОН" 16  Директор дирекция "ФСД"
 17  Главен счетоводител
 18  Главен специалист "Бюджет"
 19  Старши счетоводител
 20

 Счетоводител

 Счетоводител

 Счетоводител

 Счетоводител 21  Счетоводител- касиер

 22  Технически сътрудник- домакин
 23  Директор дирекция "ХДИП"
 24

 Началник отдел "ИПП"

 Началник отдел "ИПП" 25  Главен експерт "ИФП"
 26  Младши експерт "ИФП"
 27  Главен експерт "Транспорт и лицензии"
 28  Главен експерт "ОСМД"
 29  Главен експерт "КСД"
 30  Младши експерт "Екология и земеделие"
 31  Младши експерт "ТМП"
 32  Началник отдел "Местни приходи"
 33  Главен експерт "Местни приходи"
 34  Младши експерт "Местни приходи"
 35  Главен специалист "Местни приходи"
 36  Главен специалист- Касиер "МП"
 37  Директор дирекция "УТТООС"
 38  Главен специалист "ТОН"
 39

 Главен специалист "Кадастър и регулация"

 Главен специалист "Кадастър и регулация" 40  Главен специалист "Инвеститорски контрол"

 41  Младши експерт "Общинска собственост"
 42

 Главен специалист "Общинска собственост"

 Главен специалист "Общинска собственост" 43  Главен специалист "ППАТП