Контакти

 

 

Списък на длъжностите и телефони за връзка с общинските служители - централа 03721-2234

Длъжност

 

Стая

 

 

Вътрешен телефон

Кмет на община

21

121

Заместник-кмет на община

25

125

Заместник-кмет на община

37

137

Секретар на община

23

123

Финансов контрольор

29а

141

Вътрешен одитор

29а

141

Секретар на МКБППМН

29

129

Юрист

33

133

 

Център за информация и услуги на гражданите 

document@stambolovo.org

 

Гл. специалист „Докумeнтооборот”

ЦИУГ

111

Гл. специалист „Административно обслужване на населението”

ЦИУГ

111

Гл. специалист „Техническо обслужване на населението”

ЦИУГ

111

Гл. специалист „Местни приходи”

ЦИУГ

111

Касиер „Местни приходи”

ЦИУГ

111

 

Дирекция  “Финансово-стопански дейности” 

finansi@stambolovo.org; gl_schet@stambolovo.org

 

Директор

33

133

Главен счетоводител

27

127

Гл. специалист „Бюджет”

27

127

Счетоводство

28, 29

128, 129

Каса

26

126

Отдел  “Местни приходи” 

mp@stambolovo.org

 

Началник отдел

12

112

Специалисти  „Местни приходи”

12

112

 

Дирекция  “Европартньорство, културни дейности и туризъм” 

ekdt@stambolovo.org

 

Директор

33

133

Главен експерт „Връзки с обществеността”

29

129

Гл. експерт „Системен администратор”

20а

122

Мл. експерт „Информационно обслужване и маркетинг”

40

140

Мл. експерт „Екология и земеделие”

30

130

Главен експерт лесовъд

15

115

Отдел “Културни и социални дейности” 

ksd@stambolovo.org

 

Началник отдел

38

138

Експерти

38

138

 

Дирекция  “Административно и правно  обслужване и инвестиционна политика”

hdip@stambolovo.org 

Директор

35

135

Експерти  „Инвестиционни фондове и програми”

30

130

Гл. експерт  „Транспорт и лицензии”

30

130

Специалисти „Административно обслужване на населението”

34

134

Отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” 

apio@stambolovo.org

 

Началник отдел

24

124

Мл. експерт „Човешки ресурси”

24

124

Гл. специалист “Безопасни условия на труд и  архив”

30

130

Технически сътрудник

21

101

Технически сътрудник към ОбСъвет

19

119

 

Дирекция “Устройство на територията, техническо обслужване и общинска собственост”

utto@stambolovo.org 

 

Директор                                                                                           

32

132

Главен архитект                                             

32

132

Главен специалист „Техническо обслужване на населението”                                                                        

31

131

Главен специалист „Кадастър и регулация”

31

131

Главен специалист „Инвеститорски контрол”

31

131

Главен специалист  “Гражданска защита и сигурност на информацията” 

18

118

Специалисти общинска собственост

36

136

 

 

 

 

Място – сградата на общинска администрация

Приемни дни:

Всеки работен ден от - 09.00 - 12.00 часа и от 13.00 - 16.00 часа

stambolovo@stambolovo.bg