Помощна информация

Информация за предоставяните от Община  Стамболово услуги може да бъде получена от:

1.    Центъра за информация и услуги на гражданите, който е основното звено за административно обслужване с адрес: с. Стамболово, област Хасковска, телефон на звеното 03721/2234, както и дирекциите и звената на общинска администрация.

2.    Интернет адрес www.stambolovo.bg;

3.    Информационните табла в ЦИУГ – в общинския център Стамболово.

4.    Чрез кметовете на кметства и кметските наместници.

Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

1.    в звеното за административно обслужване:“Център за информация и услуги на гражданите”, дирекция УТТООС – за технически услуги, както и в Отдел “Местни приходи”, за предоставяните от тях услуги;

2.    на интернет адрес: www.stambolovo.bg, с възможност за изтегляне и подаване.  

 

 

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

Заявление за административна услуга може да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.stambolovo.bg  чрез портала за административни услуги.
 • На място в общинска администрация  в  Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация с. Стамболово, община Стамболово, обл. Хасково, пощенски код 6362
 • Искането за извършване на услугата може да се заяви и в устна форма, когато заявената услуга позволява това.

Услугите се заплащат предварително на място в касата на ЦИУГ, по банков път или чрез e-pay.

Заявлението за услуга трябва да е придружено с всички необходими документи.

Регистрирането на заявките за услуга или непосредственото им предоставяне в община Страмболово става по следния ред:
 1. Гражданинът, който иска да получи дадената услуга, получава информация от  Първо гише в Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), който се намира в сградата на община Стамболово. От там му се предоставя  необходимия формуляр за попълване. Същия може да бъде изтеглена и от сайта на общината.
 2. Ако Заявлението е попълнено предварително, добавят се и съпровождащите документи и се предават за проверка на съответствието от служителя в ЦИУГ. Ако Заявлението не е попълнено и потребителят се затруднява да направи това, служителите от ЦИУГ оказват помощ при неговото попълване. При необходимост те разясняват процедурите и изискванията към тях. 
 3. След като се приеме заявлението и придружаващите го документи, заявителят се изпраща на Гише-каса (намиращо се в същата зала на ЦИУГ), за проверка на задълженията и заплащане на таксата за заявената услуга. 
 4. След заплащане таксата за съответната услуга и потвърждаване липсата на задължения, заявителят се връща на Първо  гише, където служителят попълва електронния вариант на заявлението в деловодната система “Архимед”, поставя на хартиения оригинал генерирания входящ номер и печат за резолюция.
 5. Подготвеният оригинален комплект с документи се представя на Кмета за резолюция. След неговото разпореждане документът се сканира и заедно с разносен лист се предава на директора на съответната дирекция (или служителя, към когото е насочен) за изпълнение.
 6. Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява наличните данни, изготвя  документа и го подписва.
 7. Подготвените документи се представят за съгласуване на директора на дирекция, (главния счетоводител, а при необходимост и на юристконсулта) и след това се предоставят на Кмета на общината за подпис.
 8. Съгласуваният и подписан документ се връща в ЦИУГ за връчване на заявителя. 
 9. Заявителят на публичната услуга може да получи готовия  документ във  всеки следващ момент.

 

 

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

Качеството на всяка предоставяна общинска услуга се отчита като се следят жалбите и оплакванията, подадени в общината.

Жалба, сигнал или оплакване можете да подадете:

 • В Интернет страницата на общината: www.stambolovo.bg  чрез портала за административни услуги.
 • На място в общинска администрация  в  Центъра за информация и услуги на гражданите (ЦИУГ), всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.
 • По пощата на адрес: Общинска администрация с. Стамболово, община Стамболово, обл. Хасково, пощенски код 6362

 

Редът за постъпване на писмени жалби и сигнали се осъществява по следния начин:

 • Жалбата се подава на първо гише в Центъра за информация и услуги на гражданите, по пощата в деловодството или през портала за административни услуги.
 • Служителят в ЦИУГ поставя входящ номер на жалбата и печат за резолюция от кмета, след което се предоставя на Кмета за резолюция.
 • Жалбата се сканира, архивира и с разносен лист се предава на директора на  дирекцията (или служителя, към когото е насочена).
 • Оторизираният служител (директорът на дирекция или конкретният служител) проверява обстоятелствата и наличните данни, изготвя  отговор на жалбата и я подписва.
 • Отговорът се предоставя за съгласуване на юрисконсулта (или на директора на дирекция), след което се връща за информация и подпис от кмета на общината.
 • Финализираният отговор на жалбата (оплакването) се предава на служителя  на Първо гише в ЦИУГ, от където жалбоподателят може да получи отговора в определения срок.
 • Жалбоподателят може да получи отговора и по електронната поща, ако специално е посочил електронния си адрес и е декларирал това свое желание.